Ook bezorgdiensten zijn toe aan ons abonnement, hoe mooi kun je het krijgen bezorgen en volledig ontzorgd worden, nooit een probleem met je vervoermiddel en maatschappelijk verantwoord en duurzaam werken.

De telegraaf schreef op 27 mei:
Rot­ter­dam wil dat be­drij­ven die maal­tij­den be­zor­gen, af­zien van het ge­bruik van ver­vui­len­de brom­mers en scoo­ters. De ge­meen­te komt naar ver­wach­ting voor de zo­mer met een plan van aan­pak. Wet­hou­der Pex Lan­gen­berg (mo­bi­li­teit, duur­zaam­heid) ziet een toe­na­me van de thuis­be­zor­gers die met brom­mers door de stad rij­den. Be­hal­ve tot ver­vui­ling leidt het ook tot on­vei­lig rij­ge­drag. Als het aan de wet­hou­der ligt, ge­beurt de be­zor­ging straks op de elek­tri­sche fiets of elek­tri­sche scoo­ter. Be­drij­ven die maal­tij­den be­zor­gen, zijn al be­zig de elek­tri­sche twee­wie­lers in te voe­ren of heb­ben dat al ge­daan. Lan­gen­berg juicht dit toe. Hij over­weegt fi­nan­ci­ë­le steun voor de klei­ne­re on­der­ne­mers die te­gen de kos­ten aan­hik­ken.